Statuten

Bijgewerkte en gecoördineerde versie van de Statuten ingevolge besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 7 juni 2022

 Belgische Vereniging voor BouwrechtAssociation Belge du Droit de la Construction

Vereniging zonder winstoogmerk

Goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 7 juni 2022 bij onderhandse akte opgemaakt in drie originele exemplaren telkens ondertekend door de co-voorzitters.

Eén exemplaar is conform artikel 16 van de statuten opgenomen in het register van de processen-verbaal van de vereniging. Dit register wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel of het secretariaat van de Vereniging.

De beide andere exemplaren dienen voor neerlegging bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en publicatie in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad.

Titel I: Naam – Zetel

Artikel 1

De Vereniging draagt als naam “Belgische Vereniging voor Bouwrecht – Association belge du Droit de la Construction”, kort “ABDC-BVBR” ASBL of in omgekeerde volgorde.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel van de Vereniging is gevestigd te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58/bus 8 grerechtelijk arrondissement Brussel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan op beslissing van de raad van bestuur worden overgebracht naar om het even welk ander adres binnen het Brussels gerechtelijk arrondissement/brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Elke wijziging van de maatschappelijke zetel moet binnen de maand worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Het e-mail adres van de Vereniging is: sec@abdc-bvbr.com. De website van de Vereniging is: https://www.bvbr-abdc.be.

Titel II: Doel

Artikel 3

De Vereniging heeft tot doel:

De Vereniging heeft tot belangeloos doel:

Het bevorderen van de studie en de vooruitgang van het bouwrecht en het vastgoedrecht, in de breedste zin en in het bijzonder wat betreft de overheidsopdrachten, de architectuur en ingenieurskunst, ruimtelijke ordening en stedenbouw, het milieu, energie, conflictpreventie en geschillenoplossing en alle andere materies die een band vertonen met de voormelde materies, in alle opzichten en zowel op nationaal en/of regionaal als op Europees, internationaal of rechtsvergelijkend vlak.

De Vereniging heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:

 • de organisatie, de bevordering en de ondersteuning van evenals de deelname aan congressen, colloquia, symposia, seminaries, conferenties, voordrachten, lezingen, panelgesprekken, relevante vergaderingen en andere gelegenheden;
 • onderwijs en traininigen met betrekking tot het bouwrecht en het vastgoedrecht;
 • de redactie en de publikatie van naslagwerken en artikels;
 • de promotie van die uitgaven;
 • alle andere wetenschappelijke, informatieve of opvoedkundige opdrachten;
 • en in het algemeen, alle handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel zoals hierboven beschreven sub paragraaf 1.
 1. betrekkingen aanknopen en onderhouden met gelijkaardige nationale, regionale en/of buitenlandse verenigingen, organisaties of instellingen, bijdragen aan de oprichting en de werking van nationale, regionale, Europese of internationale verenigingen, organisaties of instellingen die analoge doelstellingen nastreven, en in het algemeen haar medewerking verlenen en deelnemen aan elke activiteit die gelijkaardig is aan haar doel.

De Vereniging kan economische activiteiten van industriële of commerciële aard nastreven en eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen en overeenkomsten afsluiten. Haar middelen kunnen voortspruiten uit giften, schenkingen of subsidies. Vice versa kan zij schenkingen en giften verrichten of op nog andere manieren steun verlenen die kadert in haar voorwerp.

De Vereniging kan voor haar leden diensten om niet leveren die binnen haar voorwerp en in het kader van haar doel vallen.

Evenwel, de Vereniging heeft een belangeloos doel en geen oogmerk van winstuitkering of -verdeling.

Artikel 3bis

De Vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Titel III: Vennoten – Leden

Artikel 4

Het aantal leden is onbeperkt, zonder dat dit echter minder dan tien mag zijn.

Artikel 5

Leden zijn:

 1. de personen die verschijnen bij de oprichtingsakte;
 2. elke fysische persoon die als lid is toegetreden en niet is uitgetreden of uitgesloten. Toetreding vindt plaats door toelating krachtens beslissing van de raad van bestuur genomen met een meerderheid van twee derde van de aanwezige bestuurders. De raad van bestuur beslist discretionair over de al dan niet toelating van een nieuw lid en moet haar beslissing niet motiveren.

Behoudens afwijking toegelaten door de raad van bestuur met dezelfde meerderheid van haar aanwezige leden, dient men, om lid te worden, de hoedanigheid hebben van:

 • professor of docent belast met lesgeven of onderzoek, of assistent aan een universiteit of instelling voor hoger onderwijs, op vol- of deeltijdse basis;
 • advocaat (ingeschreven bij de balie of ere-advocaat)
 • titularis van een universitair diploma of diploma van hoger onderwijs die zijn beroep op zelfstandige basis uitoefent, als loontrekkende of als ambtenaar in de sector van de aannemerij, de vastgoedsector of in een sector die verwant is aan de bouwsector, weze het in het kader van een bedrijf, een professionele organisatie of een gemeentelijk, provinciaal, regionaal, nationaal, Europees of internationaal openbaar bestuur;
 • magistraat (actief of ere-magistraat)
 • notaris;
 • gerechtsdeurwaarder.

Lidmaatschap van de Vereniging blijkt uit het register van de leden.

Artikel 6

De leden kunnen te allen tijde uit de Vereniging treden door hun ontslag per gewone brief of per mail aan de raad van bestuur ter kennis te brengen. Wordt geacht ontslagnemend te zijn, het lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet betaalt binnen de maand volgend op een herinneringsbrief die hem per gewone brief of per e-mail wordt verzonden.

De algemene vergadering kan beslissen tot uitsluiting van een lid dat zich zou hebben schuldig gemaakt aan een zware overtreding van de statuten, de wet of de regels van eerzaamheid of goed gedrag.

De uitsluiting van een lid kan slechts worden uitgesproken door de algemene vergadering mits naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

De voorzitter of een co-voorzitter van de raad van bestuur informeert het betrokken lid minstens 15 dagen voor de algemene vergadering van de motieven voor zijn uitsluiting en nodigt hem uit aanwezig te zijn op de algemene vergadering.

Het betrokken lid, eventueel bijgestaan door zijn advocaat, wordt op de algemene vergadering gehoord.

Na kennis genomen te hebben van de middelen van verdediging van het betrokken lid en nadat deze de vergadering heeft verlaten, of nadat werd vastgesteld dat de betrokkene niet aanwezig was, beraadslaagt de algemene vergadering en beslist zij in schriftelijke geheime stemming over het al of niet uitsluiten van het lid.

De beslissing van de algemene vergadering is definitief en er is geen beroep of verzet tegen deze beslissing mogelijk.

De beslissing van de algemene vergadering wordt door de Voorzitter of een co-Voorzitter van de Vereniging bij aangetekend schrijven ter kennis van het Lid gebracht.

De raad van bestuur kan, tot aan de beslissing door de algemene vergadering, de leden schorsen die zich zouden hebben schuldig gemaakt aan een zware overtreding van de statuten of aan de regels van eerzaamheid of goed gedrag.

Artikel 7

Het ontslagnemende of uitgesloten lid, en de rechtsopvolgers van een ontslagnemend lid, een uitgesloten of overleden lid kunnen geen aanspraken doen gelden op het het bezit van de Vereniging.

ZZij kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen, hebben geen recht op tgerugkeer van inbreng en kunnen  de mededeling van enige rekeninguittreksels of de heruitgave van rekeningen eisen, evenmin als een verzegeling of inventaris.

Titel IV: Bijdragen

Artikel 8

De leden betalen allen een identieke jaarlijkse bijdrage. De algemene vergadering bepaalt elk jaar die bijdrage. Zij kan niet hoger kan zijn dan 500 euro.

De bijdrage is verschuldigd voor een kalenderjaar en is niet terugbetaalbaar.

Titel V: Algemene Vergadering

Artikel 9

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden en is de soevereine macht van de Vereniging. Onafgezien van de bijzondere exclusieve bevoegdheden die haar worden toegekend door de wet of door deze statuten, beraadslaagt de algemene vergadering geldig over alle voorstellen die haar worden voorgelegd door de raad van bestuur of door ten minste één vijfde van de leden met voorfgaande aanzegging aan de raad van bestuur 15 dagen van tevoren om het punt te laten inschrijven op de agenda.

Zij wordt voorgezeten door de voorzitter of één van de co-voorzitters van de raad van bestuur (elk jaar afwisselend) of bij hun afwezigheid door de oudste van de aanwezige leden van de raad van bestuur.

De voorzitter van de Algemene Vergadering duidt de secretaris van de algemene vergadering aan.

Artikel 10

De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk worden toegewezen door de wet of door deze statuten. Zij kan onder meer:

 1. de statuten wijzigen en de ontbinding van de Vereniging uitspreken conform de toepasselijke wettelijke bepalingen;
 2. bestuurders benoemen en ontslaan;
 3. de begrotingen en de rekeningen jaarlijks goedkeuren;
 4. een lid uitsluiten uit de Vereniging conform artikel 6 van deze statuten;
 5. alle besluiten treffen die de wettelijke of statutaire bevoegdheid van de raad van bestuur te buiten gaan.

Artikel 11

De vergadering is samengesteld uit alle leden die hun bijdrage hebben voldaan.

Ieder lid wordt individueel tot enige algemene vergadering opgeroepen door de raad van bestuur.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen door enige ander lid. Geen enkele volmachthouder kan over meer dan twee mandaten beschikken en meer dan drie stemmen uitbrengen.

De oproepingen gebeuren vooraf per e-mail of middels schrijvens die minstens tien dagen voorafgaand aan de vergadering worden verzonden. Zij omvatten de dagorde en, in geval van verkiezing van bestuurders, de namen van de kandidaten.

De vergadering kan enkel beraadslagen over de punten die op de dagorde zijn geplaatst.

Behoudens andersluidende bepaling in de wet van 27 juni 1921 betreffende Verenigingen zonder winstoogmerk, is de algemene vergadering geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 12

Jaarlijks moet minstens één algemene vergadering plaatsvinden, in de loop van het tweede trimester van het burgerlijk jaar. De algemene vergadering kan uitzonderlijk worden samen geroepen telkens het belang van de Vereniging dat vereist. Zij moet door de raad van bestuur worden samengeroepen in geval één vijfde van de leden dat vraagt.

Artikel 13

Elk lid heeft recht op één stem in de algemene vergadering.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, behoudens andersluidende bepaling in de wet of in deze statuten.

Artikel 14

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de ontbinding van de Vereniging of de wijziging van haar statuten conform de wet.

Artikel 15

De besluiten van de algemene vergadering worden opgetekend in een register van de processen verbaal getekend door de co-voorzitters. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar het ter kennisname ligt van alle leden.

Besluiten van de algemene vergadering worden binnen de maand ter kennis gebracht van belanghebbende leden en/of derden per brief of per e-mail. Uittreksels die hiervan moeten worden verstrekt, in rechte of elders, worden getekend door de co-voorzitters of twee bestuurders.

De Vereniging is opgericht bij onderhandse akte. De statuten kunnen gewijzigd worden bij authentieke of onderhandse akte. Zulke wijziging van de statuten moet binnen de maand worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Hetzelfde geldt voor elke benoeming, ontslag of afzetting van enige bestuurder.

Titel VI: Raad van Bestuur

Artikel 16

De Vereniging wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste zes en ten hoogste twaalf bestuurders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en verkozen uit de leden. De ambtsbeëindiging van de bestuurders wordt vastgesteld door besluit van de algemene vergadering. Het aantal bestuurders moet minder belopen dan het aantal leden.

De raad beraadslaagt geldig van zodra de helft van haar leden aanwezig is. In geval geen quorum wordt bereikt beraadslaagt de raad van bestuur op haar volgende zitting geldig over dezelfde agenda, ongeacht het aantal aanwezigen.

Artikel 17

De duur van het mandaat van een bestuurder wordt vastgesteld op drie jaar. Echter kan de algemene vergadering de duur van het mandaat van een nieuwe bestuurder beperken tot de termijn die nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt af te maken.

Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.

De algemene vergadering stelt om de drie jaar, alvorens de bestuurders te verkiezen, het aantal leden vast van de raad van bestuur voor de volgende drie jaar.

Artikel 18

De raad duidt tussen haar leden twee co-voorzitters en een schatbewaarder aan.

Artikel 19

In geval van belet van een van de co-voorzitters, wordt zijn functie vervuld door de andere co-voorzitter of de oudste der aanwezige bestuurders.

Artikel 20

De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping van de co-voorzitters of drie bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden getroffen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Artikel 21

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur en het beheer van de Vereniging in de meest ruime zin. Zij kan in het bijzonder, zonder dat deze opsomming limitatief is, alle handelingen en contracten bewerkstelligen en afsluiten, compromissen sluiten, schikkingen treffen, alle roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen, hypothekeren, lenen, overeenkomsten van huur van eender welke duur afsluiten, giften, subsidies, giften of overdrachten aanvaarden, afzien van alle rechten, volmachten verstrekken aan personen van haar keuze, al dan niet leden, de Vereniging in rechte vertegenwoordigen zowel in de hoedanigheid van verweerder als van eiser.

Zij kan personeel van de Vereniging aanstellen en ontslaan, alle sommen en waarden opstrijken en ontvangen, alle geconsigneerde sommen en bedragen afhalen, rekeningen openen bij banken, eender welke operaties verrichten op deze rekeningen en in het bijzonder fondsen afhalen per cheque, opdrachten tot storting of transfert of enig ander betalingsmandaat geven, een bankkluis huren, alle sommen betalen die door de Vereniging verschuldigd zijn, brieven, telegrammen, pakketten, aangetekende zendingen, al dan niet verzekerd, afhalen bij de post, douane of de spoorwegmaatschappij, alle postwissels evenals alle andere postassignaties of -wissels innen.

De leden van de raad van bestuur kunnen zich enkel beroepen op hun titel in de uitoefening van hun functie binnen de Vereniging.

Artikel 22

De raad van bestuur kan het dagelijks beheer van de Vereniging, met handtekeningsvolmacht namens de Vereniging, delegeren aan een gedelegeerd bestuurder die wordt verkozen onder haar leden en waarvan het de bevoedheden evenals de eventuele remuneratie zal bepalen. Hij kan ook alle speciale volmachten toekennen aan eender welke mandaathouder van haar keuze.

Artikel 23

De akten die de Vereniging verbinden, al dan niet met betrekking tot het dagelijks beheer, worden getekend, behoudens bijzondere volmacht van de raad, hetzij door een co-voorzitter, hetzij door twee bestuurders, die hun volmacht niet dienen te rechtvaardigen ten opzichte van derden.

Artikel 24

De bestuurders gaan, uit hoofde van hun functie, geen persoonlijke verbintenis aan en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Dat wordt uitgeoefend ten kosteloze titel.

De leden van de raad van bestuur zijn uiteindelijke begunstigde van de Vereniging.

Titel VII: Ontbinding en Vereffening van de Vereniging

Artikel 25

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de wijziging van haar statuten conform de wet.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering een of twee vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden. In alle gevallen van ontbinding, vrijwillig of gerechtelijk, op eender welk tijdstip en ongeacht de reden waarom ze plaats vindt, worden de activa, na aflossing van de schulden en aanzuivering van de lasten, overgedragen aan een vereniging met een belangeloos doel  dat zo veel mogelijk analoog is aan dat van de Vereniging.

Titel VIII: Diverse bepalingen

Artikel 26

Het boekjaar van de Vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Artikel 27

De jaarrekening van het afgelopen boekjaar, (desvereist) het jaarverslag van de raad van bestuur en  de begroting van het volgende boekjaar worden jaarlijks aan de gewone algemene vergadering voorgelegd zoals voorzien in artikel 12 van deze statuten.

Artikel 28

Wanneer de Vereniging ophoudt een kleine VZW te zijn, zal de algemene vergadering een commissaris aanstellen die belast is met de controle van de rekeningen van de Vereniging en haar een jaarlijks rapport zal presenteren. Hij wordt benoemd voor drie jaar en is herverkiesbaar.

Artikel 29

Alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is in deze statuten wordt bepaald door de wet van 27 juni 1921 betreffende verenigingen zonder winstoogmerk.